สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนขอประชาสัมพันธ์โครงการขยายทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2566 สนในสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.arda.or.th>>ทุนการศึกษา/อบรม>>ทุนการศึกษา>>โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่