โครงการ GAP (เชิงรุก)


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสุทิน ดีอุโมงค์ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายอานนท์ บุญเหมย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการGAP(เชิงรุก) โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร มารับสมัครและสัมภาษณ์เกษตรกร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 และ วัดต้นผึ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองง่า มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม 30 ราย อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน