ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 น. นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้นายเสฏฐวุฒิ มิ่งมงคลศศิธร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
บูรณาการร่วมกับ กองส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการและอำนวยความสะดวก ในการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2564 (ข้าวนาปี ปี 64/65) (พืชอื่นๆ) โดยชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทบก.ให้แก่เกษตรกรหมู่ 1,2,3,4,10 และ หมู่ 11 ณ บริเวณอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง โดยมีนางสาวยลลดา วารีทิพย์ รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ได้ให้เกียรติพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียน ในครั้งนี้ด้วย