โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564


วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้ นายอรรถพร เฉยพันธ์ และนางสาวบังอร ตาจินะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2564 กิจกรรมพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP) เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP โดยอบรมเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ณ กลุ่มแปลงใหญ่ลำไยตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน