งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2564


นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) ปี 2564 โดยมีสถานีเรียนรู้ ดังนี้
1.การตัดแต่งกิ่งลำไยอย่างมีประสิทธิภาพ
2.การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
3.การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี
4.ระบบการให้น้ำอย่างมีระสิทธิภาพและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีนายประกอบ ยอดยา รักษาการนายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงาน และมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน จำนวน 100 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งยาว หมู่ 7 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน