ประกวดเกษตรอำเภอดีเด่น ประจำปี 2563


วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ให้การต้อนรับคณะทำงานคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่นประจำปี 2563 นำโดย นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร/ประธานกรรมการ นางศิริวรรณ หวังดี ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร/กรรมการ นางสุกัญญา
ตู้แก้ว ผอ.กลุ่มผลิตและขยายพันธุ์พืช/กรรมการ และนางสาวธัญญา พนมกิจเจริญพร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/กรรมการและเลขาฯ ในการนี้ นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ผู้เข้ารับการคัดเลือก ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการดำเนินงานแปลงใหญ่ และพื้นที่ดูงาน แก่คณะทำงาน ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ตำบลอุโมงค์, ริมปิง และศรีบัวบาน พร้อมนี้มี นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน และหน่วยงานภาคีเครือข่าย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการนำเสนอผลงานด้วย