ประชุมคณะกรรมการศพก.และแปลงใหญ่ อ.เมืองลำพูน


วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) และแปลงใหญ่ระดับอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่อำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 ราย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก./แปลงใหญ่อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมโครงการเกษตรพอเพียง ดร.เทียม โชควัฒนา หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน