วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปี 2563