วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เข้าร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน