เมื่อวันที่ 21/2/2020 อบรม wordpress สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน


จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหลักสูตร wordpress ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน