หน้าหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมุดโทรศัพท ติดต่อเรา เครือข่าย

แผนนิเทศงานเกษตรอำเภอ
สรุปการจัดส่งรายงาน

KM ปี 2554
meaunglamphun

ปฏิทินข่าวส่งเสริมการเกษตร

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำวันนี้

ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น แชมพู สบู่น้ำผึ้ง

   
     
   
   
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูนร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน อำเภอ
เมืองลำพูน ดำเนินการจัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ฯ งานจังหวัด
ลำพูนเคลื่อนที่ และงานวันเกษตรกร ณ โรงเรียนสันป่าสัก หมู่ 3
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 21 มีนาคม 2556 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลำพูน เป็นประธานเปิดงานสรุปบทเรียนตามโครงการตำบลริมปิง
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมี นางจันยวรรณ์
อุนจะนำ ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้
การต้อนรับและบรรยาย ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 24 มกราคม 2556 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนายอิศรา สมพงษ์
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน รวมติดตาม
เฝ้าระวังศัตรูข้าวในแปลงข้าวนาปรัง และโดยมีการโฉบสุ่ม
ตรวจแปลงนาข้าวแปลงนายนิรมล กันทาเดช หมู่ 4 ตำบล
เวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 24-25 มกราคม 2556 นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย
เจ้าพนักงานเคหกิจอำเภอเมืองลำพูนนำสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้ารับการอบรมโครงการ
เพิ่มประสิทธิฺภาพการแปรรูปผลผลิตการเกษตร GMP
ณ ห้องประชุมจามจุรีแกรนด์ อำเภอเมืองลำพูน โดยมี
วิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดลำพูนและอาจารย์ มช.
มาให้ความรู้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 24 มกราคม 2556 นายอนันต์ นาคำ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูนนำกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านศรีย้อยร่วม
อบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรโดยมี
วิยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูนมาให้
ความรุ็ ณ โรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 21มกราคม 2556 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกาตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริ การเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานติดตามกำกับดูแล
การรับจำนำข้าวระดับอำเภอดำเนินการตรวจบข้อมูลเกษตรกร
ที่มีวงเงินจำนำข้าวเปลือกเกินกว่า 500,000 บาท ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 21-25 มกราคม 2556 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาล
ตำบลริมปิง ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 50 หลังคาเรือน หมู่ 1-10
โดยมีทีมงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านอำนวยความสะดวก
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 2 มกราคม 2556 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชุมคณะ
กรรมการศูนย์บริการฯ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่2 มกราคม 2556 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงาน
เคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับคณะเทศบาลตำบลเหมืองง่า
ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพินิจ หาญพาณิชย์
ณ ห้องประชุมเทศบลตำบลเหมืองง่า หมู่ที่ 2 อ.เืมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่22 ธันวาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
ตำบลในเมือง ณ ศูนย์บริืการฯ ตำบลในเมือง อ.เมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่14 ธันวาคม 2555 นางทรงพร สินธุปี นวส.ชำนาญ
การประจำตำบลเหมืองง่า ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การผลิตพืช
ปลอดภัยและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ณ ศูนย์บริการ ฯ
ตำบลเหมืองง่า หมู่2 ตำบลเหมืองจี้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 20 ธันวาคม 2555 นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นวส.ชำนาญ
การประจำตำบลเหมืองจี้ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบการ
จำนำข้าวเกิน 20% หมู่14ตำบลเหมืองจี้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่18 ธันวาคม 2555 นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นวส.ชำนาญ
การประจำตำบลเหมืองจี้ เยี่ยมแปลงเกษตรกรเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ 7 ตำบลเหมืองจี้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่18 ธันวาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางสุทิน ดีอุโมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำ
ช้าวระดับอำเภอ อำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ที่นำผลผลิตข้าวเปลือกจำนำเกิน 500,000 บาท ณ เทศบาล
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 14 ธันวาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนากรักษ์เกียรติ จันทรานนท์ นายก
เทศบาลตำบลเวียงยอง ประชุมเกษตรกรผู้ปลูกพืชฤดูแล้งโดย
การใช้น้ำน้อย ณ วัดศรีบุญชูวังไฮ หมู่ 7 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ
ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพไม่พลิกกอง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ตำบลมะเืขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 6 ธันวาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการ
ประจำเดือนธันวาคม ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ ต.ในเมือง
อ.เมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 22 สิงหาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางทวีวรรณ  ชำนาญอาสา  นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับทีมวิทยากรมีนางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นางกอบแก้ว  ไสยวงศ์ ดำเนินการปิด
โรงเรียนเกษตรกรตามกระบวนการผลิตพืชผักปลอดภัยและ
คุณภาพทั้งระบบ  ณ แปลงเรียนรู้ นายบุญส่ง  ไชยวงค์  
บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การ
ผลิตเชื้อบิวเวอเรียในนาข้าว แก่เกษตรกรจำนวน 40 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน หมู่ที่ 3
์อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ
     
     
   
   
วันที่่ 16 สิงหาคม 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์ นวส.ปฏิบัติการ
ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การทำปุ๋ยหมักหอยเชอรี่
โดยบูรณาการกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ กศน.ต.มะเขือแจ้
วิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลมะเขืแจ้ หมู่ 20
ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 31 กรกฎาคม 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นวส.
ชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการผลิตและพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์เรียนรู้ต่อเนื่อง อาคารธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 26 กรกฎาคม 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นวส.
ชำนาญการ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้จุดสาธิต นายโอภาส
หลวงอุโมงค์ ตามโครงการผลิตข้าวปลอดภัยทั้งระบบ
ครั้งที่ 5 ณ บ้านป่าลาน หมู่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 25 กรกฎาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชนก.
ร่วมต้นรับคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตาม
โครงการจัดระบบสินค้าในระดับพื้นที่ ณ สหกรณ์การเกษตร
ตำบลประตูป่า และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่าเหียง
หมู่ที่ 7 ตำบลมะเขือแจ้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 24 กรกฎาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพน พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการส่งเสริม
พัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ ประเมินผลติดตามงาน
ณ สหกรณ์การเกษตรตำบลประตูป่า ู
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 24 กรกฎาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชำนาญการ
ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร ต.ประตูป่า ประกวดลำไยสดช่อพันธุดอ
ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตร ต.ประตูป่า
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 18 กรกฎาคม 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์ นวส.ปฏิบัติการ
ตรวจติดตามแปลงเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ลำไย ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 7 ตำบลมะเขือแจ้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 24 กรกฎาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการณ์พินธุ์ นวส.ชำนาญการ
อบรมอาสาสมัครเกษตรกร กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการทำงาน
ของอาสาสมัครเกษตร ปี 2555 ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 24 กรกฎาคม 2555 นางจารุณี ศรีสวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ
อบนมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
เพื่อบริโภคแก่คณะกรรมการศูนย์ และอาสาสมัครเกษตร
ณ เทศบาลตำบลเเหมืองจี้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 17 กรกฎาคม 2555 นางจารุณี ศรีสวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ
ดำเินินการขึ้นทะเบียนพืชเศรษฐกิจ ณ ศบกต.เหมืองจี้
โดยมีเกษตรกร ทั้งหมู่ที่ 1 -14 หมู่บ้าน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 12 กรกฎาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการณ์พินธุ์ นวส.ชำนาญการ
ร่วมมอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย) ให้เกษตรกรผู้ประสบภัยศัตรูระบาด จำนวน 19คน อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 12 กรกฎาคม 2555นางจรัสศรี ลังการ์พินธ์ นวส.ชำนาญการ
จัดอบรมโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน
จำนวน 20 คน ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่่ 11 กรกฎาคม 2555 นางทวีวรรณ  ชำนาญอาสา  นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับทีมวิทยากรมีนางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นางกอบแก้ว  ไสยวงศ์ ถ่ายทอดความรู้
ตามกระบวนการผลิตพืชผักปลอดภัยและคุณภาพทั้งระบบ 
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 กรกฏาคม  2555  ณ แปลงเรียนรู้
นายบุญส่ง  ไชยวงค์  บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่่ 10 กรกฎาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นายอนันค์ นาคำ นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อส่งเสริม
ผลิตผลเกษตรปลอดภัย(ลดใช้สารเคมี) โดยมีนายจำลอง
เณรแย้ม นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ตลาดแม่ย่าฮาย หมุ่ 3 ตำบลต้นธง
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 6 กรกฎาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการณ์พินธุ์
อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพแบบธรรมชาติ ณ เกษตรกรนางวราภรณ์
นันติตา หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 6 กรกฎาคม 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมกับศูนย์บริการ ฯตำบลอุโมงค์
นำจุดสาธิตอาสาสมัครเกษตรเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ บ้านป่าเห็ว
หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ ร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายงานสัมมนา
ปศุสัตว์อินทรีย์ เขต 5 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 2 กรกฎาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นายประมวล ไชยนาม นายดำรงค์ พรหมเมตจิต
นส.จารุณี ศรีสวัสดิ์ นส.เสาวภา สวัสดิมงคล นายณรงค์
วรณณตุง นักวิชการฯ ดำเนินการออกตรวจสอบสัมภาษณ์
เกษตรกรตามโครงการรับจำนำข้าวนาปรัง ปี 2554/55 กรณี
เกษตรกรจำนำเกิน 20% ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน
     
   
   
วันที่่ 1 กรกฎาคม 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรมกลุ่มแม่บ้าน
บ้านสันกับตองทำสบู่ก้อนและสบู่เหลวเพื่อสร้างกิจกรรมเสริม
ภายในกลุ่มน้ำยาเอนกประสงค์ ณ อาคารประชุมหมู่บ้าน
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นวส.
ชำนาญการ ต้อนรับการตรวจเยี่ยมนิเทศงานอาสาสมัครเกษตร
ณ หมู่ 3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน (เนื้อยเยื่อ) อบรม
เกษตรกรหลักสูตรการปลูกพืชผสามผสานตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า หมู่ที่ 2
์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 25 มิถุนายน 2555 นาื้ยนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นวส.ชำนาญการ
นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ, นางกอบแก้ว ไสยวงศ์ นวส.
ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพปลอดภัย
ทั้งระบบ ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1
ณ บ้านป่าเส้า หมู่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 22 มิถุนายน 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชำนาญการ
อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาผักปลอดภัย
ทั้งระบบ ณ เทศบาลตำบลประตูป่า โดยมีหน่วยงานกระทรวง
เกษตรร่วมบูรณาการ
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 21 มิถุนายน 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชำนาญการ
ร่วมอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานชุมชนตำบลประตูป่า
กิจกรรมอบรมปุ๋ยอัดเม็ดและสมุนไพรไล่แมลง ณ ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังมุย ตำบลประตูป่า
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมนักวิชาการสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการ
ปลูกข้าวกปลอดภัยทั้งระบบ ณ โขงสาละวิน ต.เหมืองง่า
์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชำนาญการ
ร่วมอบรมโครงการพืชปลอดสารพิษ โดยร่วมกับเกษตรและสหกรณ์
ศึกษาดูงาน ณ โครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 างนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชำนาญการ
ร่วมอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลตำบลประตูป่า
โดยร่วมกับศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจังหวัดลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 19 มิถุนายน 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธ์ นวส.ชำนาญการ
ชี้แจงเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ GAP (ข้าว) โดยร่วมกับ
ศูนย์เมล็ดพันธู์ข้าวเชียงใหม่ ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยมี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอ เพื่อสรุปปัญหา
และอุปสรรคในเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลริมปิง โดยมีนายเกริกฤทธิ์ วงค์ดาว
เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมชี้แจงงานโครงการส่งเสริมการเกษตร

ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 17 มิถุนายน 2555 นางทรงพร สินธุปี นวส.ชำนาญการ ร่วม
สังเกตุการณ์การเลือกตั้งประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
หมู่ 7 ตำบลเหมืองง่า ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบล
เหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 17 มิถุนายน 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์ นวส.ปฏิบัติการ
ร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้งประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ระดับหมู่บ้าน ณ หมู่ที่ 19 ตำบลมะเขือแจ้

ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 15 มิถุนายน 2555 นางทรงพร สินธุปี และนางจรัสศรี
ลังการ์พินธ์ นวส.ชำนาญการ มอบปััจัยการผลิตแก่เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการผลิตข้าวทั้งระบบ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมเืองลำพูน

ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร อบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง
ตำบลหนองช้างคืน ณ ที่ำทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงผึ้งตำบลหนองช้างคืน โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)

ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 14 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นายณรงค์ วรรณตุง จพง.การเกษตรชำนาญงาน
ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่อบรมเกษตรกรเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน ณ อบต.หนองหนาม
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 30 ราย
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เืมืองลำพูน นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย จพง.เคหกิจเกษตร
ชำนาญงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน
ระดับอำเภอ โดยมีนายจำลอง เณรแย้ม นายอำเภอเมืองลำพูน
เป็นประธาน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยสีทอง
หมู่ที 7 ตำบลมะเขือแจ้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 12 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เืมืองลำพูน นางทรงพร สินธุปี นวส.ชำนาญการ ดำเนินการ
ประชุมชี้แจงอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุม
สนง.เกษตรอ.เมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 นส.จารุณี ศรีสวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ
อบรมแม่บ้านเกษตรกร เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โดยร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน

ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดแม่บ้าน
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 7 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะกรรมการประกวดกลุ่มเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน โดยมีกิจกรรมยุวเกษตรกรดีเด่น
เกษตรกรทำสวนดีเด่น และเกษตรกรไร่นาสวนผสมดีเด่น
ในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 มิถุนายน 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์ นวส.ปฏิบัติการ
อบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กศน.
ตำบลมะเขือแจ้ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย
ณ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เืมืองลำพูน นางทรงพร สินธุปี นวส.ชำนาญการ นางศรีพรรณ
ปิ่นคำพิชัย จพง.เคหกิเกษตรชำนาญงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ศูนย์ผึ้ง) จ.เชียงใหม่
อบรมเกษตรกรโครงการแปรรูปผลผลิตผึ้ง ณ ศูนย์เรียนรู้
วิสาหกิจแปรรูปต้นผึ้ง หมู่ 5 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 นส.เสาวภา สวัสดิมงคล และ
นางสุทิน ดีอุโมงค์ นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เพื่อค้นหาโจทย์วิจัย
กับเครื่อข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยสีทอง ตำบลมะเขือแจ้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6 มิถุนายน 2555 น.ส.จารุณี ศรีสวัสดิ์ นวส.ชำนาญการ
ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน อบรมยุวเกษตรกร
บ้านห้วยส้ม ตำบลเหมืองจี้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
ตำบลเหมืองจี้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 นาื้ยนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางทรงพร สินธุปี นวส.ชำนาญการ ดำเนินการ
จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานอาสาสมัคร
เกษตรระดับอำเภอ (อกษ.อ.)อำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 พฤษภาคม 2555 นางทรงพร สินธุปี นวส.ชำนาญการ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ สนับสนุนก้อนเห็ด
นางฟ้าแก่เกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด
ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า หมู่ 2 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 23 พฤษภาคม 2555 นส.จารุณี ศรีสวัสดิ์ นวส.ชำนาญ
การและคณะกรรมการศูนย์บริการฯให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ตัดสิน ศบกต. ดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์บริการฯ
หมู่ที่ 14 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 นาื้ยนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางทรงพร สินธุปี นวส.ชำนาญการ พร้อมคณะ
เจ้าหน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
4 กลุ่ม 4 ตำบล ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์
หมู่ที่ 5 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ

     
     
   
   
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นายณรงค์ วรรณตุง จพง.การเกษตร
ชำนาญงาน ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการ
ผลิตข้าวชุมชน ปี 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3
ตำบลหนองหนาม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 30 ราย
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555 นส.จารุณี ศรีสวัสดิ นวส.ชำนาญการ
ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดำเนินการอบรมแม่บ้าน
เกษตรกรทำขนมไทย ณ เทศบาลตำบลเหมืองจี้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 นายเกริกฤทธิ์ วงค์ดาว เกษตรจังหวัด
ลำพูน
เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดย
ีนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองให้การต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุมเทศบาลเวียงยอง ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 นส.เสาวภา สวัสดิมงคล นวส.ปฏิบัติ
ิการ เข้าร่วมอบรมโครงการวิจัยการส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ 1/2555 ณ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 นาื้ยนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การผลิตไม้ผล (ลำไย) ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านแป้น โดยมีเกษตรกรจากตำบลเหมืองจี้
้ บ้านแป้น และมะเขือแจ้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 นาื้ยนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ
(DW) ปี 2555 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นายอภิชัย ใจต่อม นวส.ปฏิบัติการ
ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการผลิตพืช
ปลอดภัย ปี 2555 ครั้งที่ 2 ณ วัดหนองช้างคือน ตำบล
หนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์ นวส.ปฏิบัติการ
ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอละพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาฯ (ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญกา ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2555 ครั้งที่ 2
ณ ศาลาบ้านสบปะ หมู่ 9 ต.ริมปิง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญกา ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมสินค้า
เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2555 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเหมืองง่า อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ
นัักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ ฯ, อาสาสมัครเกษตร, อาสา
พลังงานชีวมวล จำนวน 36 คน ณ ศูนย์บริการ ฯ หมู่ 5
ต.ริมปิง อ. เมืองลำพูน จ.ลำพูน ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 นานนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
นางศรีพรรณ์ ปิ่นคำพิชัย นางสุทิน ดีอุโมงค์ และนส.เสาวภา
สวัสดิมงคล ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินวิสาหกิจชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัดลำพูน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียง ตำบลมะเขือแจ้
ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นวส.ชนก.
จัดอบรมเกษตรโครงการสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
(ลำไย) ปี 2555 ครั้งที่ 2
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลเวียงยอง
ประมวลภาพ

     
   
   

วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชนก.
และแม่บ้านล่ามช้าง ร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตลำไย GAP และลำไยอินทรีย์
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 นส.เสาวภา สวัสดิมงคล นวส.ปฎิบัติการ
ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ประสบวาตภัย พื้นที่ตำบลมะเขือแจ้
ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 12 ตำบลมะเขือแจ้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชนก.
ร่วมอบรมการทำสบู่สมุนไพร โดยมีแม่บ้านตำบลประตูป่าเข้าร่วม
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชนก.
ร่วมประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกตรตำบล
ประตูป่า ณ ศูนย์บริการฯ ต.ประตูป่า
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 4 พฤษภาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธ์ุ นวส.ชนก.
ดำเนินการอบรมเยาวชนเกษตรกร ตำบลเวียงยอง
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ประมวลภาพ
     
   
   
     
   
   
     
   
   
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน เป็นประธานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่24 เมษายน 2555 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นางกอบแก้ว
ไสยวงศ์ นักวิชาการการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับกองสาธารณสุข
เทศบาลตำบลริมปิง ดำเนินการประุมบ้านเกษตรสมบูรณ์ เรื่อง
การปลูกผักปลอดภัย ณาบ้านสบปะ หมู่ 9 ต.ริมปิง อ. เมืองลำพูน
จ.ลำพูน มีเกษตรกรเข้าร่วมประกวด จำนวน 10 ครัวเรือน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 25 เมษายน 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 เมษายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมเกษตรกรโคงการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2555
ณ ห้องประชุมโชควัฒนาเครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 25 เมษายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูนพร้อมเจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริม
สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 255 ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมโชควัฒนา ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
จังหวัดลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 24 เมษายน 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธ์ นวส.ชำนาญ
การร่วมตรวจสอบการระบาดของโรคและแมลง ตำบลเวียงยอง
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 18 เมษายน 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธ์ นวส.ชำนาญ
การร่วมตรวจสอบช้อมูลการขึ้นทะเบียนข้าวนาปรัง ตำบล
เวียงยอง ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 12 เมษายน 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการศูนย
์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอุโมงค์ ,และได้
รับมอบรถจักรยานยนต์พ่วง ใช้ในงานของศูนย์บริการ ฯ จำนวน
1 คัน ณ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ

   
   
วันที10เมษายน 2555 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
ร่วมกับ อบจ.ลำพูน จัดอบรมเกษตรกรโครงการ 1 ไร่ 1 แสน
ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 5 เมษายน 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
การเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับนางสุพัตรา มาศดิตถ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปผลประเมินพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อเข้าร่วม
โครงการตำบลสุขภาวะ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ 10 บ้าน ชัยสถาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
   

 

   
   
วันที 5 เมษายน 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชำนาญการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯต.ประตูป่า ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลประตูป่า ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 5 เมษายน 2555 นส.เสาวภา สวัสดิมงคล และนางสุทิน
ดีอุโมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่้วมประชุม
คณะกรรมการศูนย์ฯ ณ ศูนย์บริการฯ ต.มะเขือแจ้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 3 เมษายน 2555 นายอนันต์ นาคำ นวส.ชำนาญการ
ร่วมอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (การผลิตก๊าซชีวภาพ)
ณ เทศบาลตำบลต้นธง และศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธง
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 2 เมษายน 2555 นายอนันต์ นาคำ นวส.ชำนาญการ
ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 54
ณ เทศบาลตำบลต้นธง ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 2 เมษายน 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน เพื่อชี้แจงและวางแผน
โครงการงบประมาณปี 2555 ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 30 มีนาคม 2555 นายอนันต์ นาคำ นวส.ชำนาญการ
ร่วมประคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 54/55 ณ เทศบาล
ตำบลต้นธง ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 28 มีนาคม 2555 นายเกริกฤทธิ์ วงค์ดาว เกษตรจังหวัดลำพูน
ให้เกียรติมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ปี 2554 โดยนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูนให้การ
ต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืิองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 28 มีนาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านทาปาเปา อ.แม่ทา
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 22 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน ร่วมประชุม วางแผนพัฒนาการเกษตร่วมกับ
สภาเกษตรระดับหมู่บ้าน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 22 มีนาคม 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูนร่วมงานอำเภอสัญจร ณ ห้องประชุมเทศบาบประตูป่า
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 22 มีนาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธู์ นวส.ชำนาญการ
ร่วมประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 54/55
ณ เทศบาลตำบลเวียงยอง ประมวลภาพ
     
   
   
วันที 21 มีนาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ชำนาญการ
ร่วมประชาคมแผนพัฒนาเทศบาลตำบลประตูป่า ณ ศาลาเอนก
ประสงค์ หมู่ที่ 1 - 9 ต.ประตูป่า (ช่วงวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2555)
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 19 มีนาคม 2555 นายนิโรจน์แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูนนางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการมอบใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย กลุ่มยุวเกษตรกร
และครูที่ปรึกษา ณ โรงเรียนศรีสุพรรณ หมู่ 5 ตำบลประตูป่า
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 15 มีนาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2554/55 รอบ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประตูป่า โดยมีปลัด
เทศบาลตำบลประตูป่าเป็นประธาน ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 9 มีนาคม 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธ์ นวส.ชำนาญการ
ดำเนินการขึ้นทะเขียนผู่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ในพื้นที่ตำบลเวียงยอง ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 9 มีนาคม 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์, นางสาวเสาวภา
สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุม
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน ต.มะเขือแจ้ เพื่อจัดทำแนวทางการ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุม OTOP เทศบาลตำบล
มะเขือแจ้ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6-8 มีนาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการออกตรวจสอบพื้นที่
เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรณีไม้ผลทยอยตาย ตำบลประตูป่า
ณ สวนลำไย หมู่ 1, 2, 4, 5, 6 ตำบลประตูป่า ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6 มีนาคม 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์,นส.เสาวภา สวัสดิ์มงคล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ ฯ ตำบลมะเขือแจ้่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 5 มีนาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ชี้แจงคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูล
เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรณีไม้ผลทยอยตาย ตำบลประตูป่า
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประตูป่า่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 1 มีนาคม 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์, นางสาวเสาวภา
สวัสดิมงคล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี 254/55
ตำบลมะเขือแจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 1 มีนาคม 2555 นางทรงพร แสนธุปี นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 1 มีนาคม 2555 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตร ณ โรงแรมศิรินาถการ์เดนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง
ปีการผลิต 2554/2555 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรตำบลเหมืองง่า หมู่ 2 อำเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการ
การเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรเกตรกร เรื่อง
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายนิโรจน์ แท่นงาม
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมคณะนักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตร กลุ่มตำบล 1 เป็นวิทยากรร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงาน
เคหกิจเกษตรชำนาญงาน นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ
นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวางแผน
การขับเคลื่อนงานกิจกรรมในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
การเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดอบรมเกษตรเกตรกร เรื่อง
การใช้ปุ๋ยลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายนิโรจน์ แท่นงาม
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน เป็นวิทยากรร่วมการฝึกอบรม ณ หมู่ 8 ตำบล
อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 13 กุมภาพัน์ 2555 นางดำรงค์ พรหมเมตจิต นวส.ชำนาญการ
ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 90 ราย ณ ศาลา
ประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 13 กุมภาพัน์ 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์
บริการฯ ตำบลเวียงยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ศูนย์บริการ ฯ
หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 10 กุมภาพัน์ 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ติดตามการปลูกข้าวนาปรังโดยใช้เครื่อง
หยอดเมล็ดข้าวภูมิปัญญาชาวบ้าน ณ แปลงนาข้าว หมู่ที่ 7
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 10 กุมภาพัน์ 2555 นายอภิชัย ใจต่อม นักวิชการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 10 กุมภาพัน์ 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ติดตามการปลูกผักอายุสั้นปลอดสารพิษ
ณ แปลงเกษตรกรหมู่ที่ 7 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 10 กุมภาพัน์ 2555 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ติดตามและเยี่ยมจุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
เตรียมความความพร้อมสนการฝึกอบรม ณ จุดสาธิต ม.6 ต.เวียงยอง
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 8 กุมภาพัน์ 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่อบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิตของ อกม. ณ ห้องประชุมอบต.ป่าสัก โดยมี อกม. เข้าร่วม
จำนวน 48 ราย ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 7 กุมภาพัน์ 2555 นางอวยพร วงศ์เชษฐา เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน ปฏิบัติงาน 5ส. ภายในสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 กุมภาพัน์ 2555 นางสาวเสาวภา สวัสดิมงคล นักวิชการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์่ถ่ายทอดฯตำบลมะเขือแจ้ ประจำเดือนกุมภาัพันธ์ 2555
ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลมะเขือ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 กุมภาพัน์ 2555 นางสุทิน ดีอุโมงค์ นักวิชการส่งเสริมการ
เกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ
และ ถ่ายทอดฯตำบลมะเขือแจ้ ประจำเดือนกุมภาัพันธ์ 2555
ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลมะเขือ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6 กุมภาพัน์ 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมเทศบาลตำบลประตูป่า จัดเวทีเสวนาการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตตำบลประตูป่า, ริมปิง ณ บริเวณ
หน้าวัดวังมุย หมู่ 1 ต.ประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 6 กุมภาพัน์ 2555 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์
เพื่อเตรียมการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร ์ ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลอุโมงค์ตำบลอุโมงค์ พัฒนาพื้นที่
สาธารณะสร้างโดมปลูกพืชผักเพิ่มพื้นที่สีเขียว เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน ณ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นางทรงพร สินธุปี นักวิชการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ
ตำบลเหมืองง่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลเหมืองง่า หมู่ 2 อำเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ดำเนินการโครงการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ณ แปลงนา 1 ไร่ 1 แสน ของนายโอภาส หลวงอุโมงค์ หมู่ 6 ตำบล
อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
ที่ 26 มกราคม 2555 นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต,นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน,นายประมวล
ไชยนาม นวส.ชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด คณะที่ 2 ใน
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ณ บ้านห้วยม้าโก้ง ต.ป่าสัก
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 มกราคม 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลอุโมงค์ ประจำเดือนมกราคม 2555
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ ตำบลอุโมงค์ หมู่ 8 ตำบล
อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 24 มกราคม 2555 นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว เกษตรจังหวัดลำพูน
เป็นประธานเปิดการถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การใช้สารโปตัสเซียม
คลอเรทกระตุ้นการออกดอกลำไย โดยมีนายนิโรจน์ แท่นงาม
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นายอภิชัย ใจต่อม นวส.ชำนาญการ และ
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองช้างคืน

ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 19 มกราคม 2555 นายเกริกฤทธิ์ วงศ์ดาว เกษตรจังหวัดลำพูน ร่วมงานสาธิตการปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 1 โดยมีนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับได้รับ
ความร่วมมือจากศูนย์บริการฯ ตำบลป่าสัก (นายประมวล ไชยนาม นวส.ชำนาญการ) และอบต.ป่าสัก ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 11 มกราคม 2555 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลริมปิง แจกพันธุ์พืชผัก
(ปูเล่, มะละกอ) แก่เกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 135 ราย
ณ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 11 มกราคม 2555 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลริมปิง ต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันยอดเยี่ยม ปี 2555 กำนันทองอินทร์
วงศ์จันเสือ ณ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 10 มกราคม 2555 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานตำบล
นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 4 มกราคม 2555 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรตำบลอุโมงค์รับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรหมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 3 มกราคม 2555 นายดำรงค์ พรหมเมตจิต นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
รับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/55 บ้านแม่ยาก ตำบลบ้านกลาง
์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประมวลภาพ
     
   
     
   
   
วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ูนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมพัฒนาสำนักงาน ตามกิจกรรม 5ส ่ ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 นายมัส พรหมณา ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอเมือง ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล ทั้ง 15 ตำบล โดยมีนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เข้้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ่ ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 26 ธันวาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน
นำคณะกรรมการศูนย์บริการฯตำบลอุโมงค์ทัศนศึกษาดูงานราชพฤกษ์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ ตำบลอุโมงค์
ร่วมสืบทอดจารีตประเพณีการถวายเครื่องเซ่นไหว้คาว-หวาน แก่
แม่ธรณี พระภูมิ เจ้าที่ ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรตำบลอุโมงค์ อำเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 22 ธันวาคม 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
ตำบลเหมืองง่า ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
เหมืองง่า อำเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 19 ธันวาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมศึกษาดูงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 15 ธันวาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับเกษตรอำเภอแม่ทะ
และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทะ ศึกษาดูงาน
ศูนย์เรียนรู้ ฯ และแปลงผัก GAP แปลงใหญ่ ณ หมู่ที่ 10
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด 7 กิจกรรม ในกลุ่มตำบลที่ 2 ประกอบด้วย บ้านกลาง ศรีบัวบาน เวียงยอง ในเมือง และมะเขือแจ้
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด 7 กิจกรรม ในกลุ่มตำบลที่ 3 ประกอบด้วย เหมืองจี้ หนองหนาม บ้านแป้น ป่าสัก ต้นธง
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร ทั้งหมด 7 กิจกรรม ในกลุ่มตำบลที่ 1 ประกอบด้วย หนองช้างคืน ริมปิง ประตูป่า เหมืองง่า อุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 6 ธันวาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นำทีมคณะกรรมการประกวดกิจกรรมกลุ่มสถาับัน
เกษตรกร เยี่ยมตรวจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสันกับตอง หมู่ 3
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการ
กลุ่มแม่บ้านสันกับตอง ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน
บ้านสันกับตอง หมู่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 4 ธันวาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เตรียมความพร้อมให้แก่
คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านสันกับตอง หมู่ 3 เพื่อคัดเลือก
การประกวดกิจกรรมกลุ่มสถาบันดีเด่นระดับอำเภอ
ณ หมู่3ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา
นักวิชาการ ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับสำนักงาน
ตรวจจบัญชีสหกรณ์จังหวัดลำพูน อบรมตามโครงการพัฒนา
อาสาสมัครเกษตรหมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
เจ้าหน้าที่สำนักงานกษตรอำเภอเมืองลำพูนทุกท่าน
ได้จัดเวรยามประจำวันทุกวันเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร
ในการแจ้งขอรับใบรองเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเข้าร่วม
โครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2554/55 โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
เปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับตำบล กลุ่มที่2
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
เปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านระดับตำบล กลุ่มที่ 1
โดยมี พ.ต.ท.สุทิน อินทะสม นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า
กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่าประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน ต้อนรับนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูนพร้อม
คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนนิเทศงาน ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับอาสาสมัครเกษตร หมู่ 5
ตำบลอุโมงค์ ดำเนิจกรรมทำไข่เค็มพอกดินจอมปลวก แก่อาสา
สมัครเกษตรหมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นำคณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน ทำกิจกรรม 5ส. ภายในและบริเวณรอบอาคาร
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมุคณะกรรมการศูนย์
บริการฯ ตำบลอุโมงค์ ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยมีนางจันทนา
อุตรศักดิ์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลอุโมงค์
หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมุอาสาสมัครเกษตร
ตำบลอุโมงค์ ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 นายสงวน พงษ์มณี นายสถาพร มณีรัตน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีมอบ กษ.04 ให้แก่
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง
เกษตรจังหวัดลำพูน นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูนและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
     
   
   
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 นางอรอนงค์ เสากาศ อาสาสมัคร
คปต.จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูย์บริการและ
ถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอุโมงค์ เพื่อรณรงค์ในการ
ทำประกันตนแก่เกษตรกร/หมู่บ้าน ตามโครงการประกันตนแรงาน
นอกระบบ (ม.40) ณ ศูนยฺ์บริการฯ ตำบลอุโมงค์ หมู่ 8 ตำบล
อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะ
กรรมการอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 25 ตุลาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
นำทีมงานและหน่วยงานภาคึชี้แจงแนวทางการและบูรณาการทำงาน
ร่วมกันในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในปี 2554/55 ณ ห้องประชุมเทศบาล

ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่10 ตุลาคม 2554 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2554/55 ณ หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน
โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน และคณะ
นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นายดำรงค์
พรหมเมตจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ
คณะข้าราชการ ให้การต้อนรับ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่10 ตุลาคม 2554 นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี
ปีการผลิต 2554/55 ณ หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง และฟังบรรยาย
ผลความก้าวหน้าตามโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน โดยมีนายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน และคณะ
นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และคณะ ให้การ
ต้อนรับ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 29 สิงหาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ เดินทางร่วมกับคณะเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลำพูน คณะนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อาสาสมัครเกษตรตำบล
อุโมงค์ รับโล่พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร จาก
นายธีระ วงค์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และร่วมแสดงผลงานและผลสำเร็จโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม
เอเชียแอร์พอร์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และคณะ
เป็นวิทยากรอบรมอาสาสมัครเกษตรตำบลเหมืองง่า ณ ห้องประชุม

เทศบาลตำบลเหมือง่า อำเภอเมืองลำพูน

     
   
   
วันที่ 25 สิงหาคม 2554 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2554/55 และตรวจแปลงปลูกข้าว ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีฯ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่16 สิงหาคม 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ รับแจ้งเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม)
พายุโซนร้อนนกเตน ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่่15 สิงหาคม 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองลำพูน อบรมกลุ่มแม่บ้านทำขนมบ้านร่องกาศ
ณ บ้านนางบัวถา โปธา หมู่ 2 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่่15 สิงหาคม 2554 นายสิทธิ์ศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ์ ปลัดอำเภอ
ฝ่ายป้องกัน เป็นประธานมอบเงินสดให้เกษตรกรผู้ประสบภัย
พิบัติ(โรคไหม้ข้าว) โดยมีนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ที่่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน
เกษตรกรจำนวน 35 ราย
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 14 สิงหาคม 2554 นายชวิน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรี
ตำบลอุโมงค์ และคณะ นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 14 สิงหาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุมสมาชิกโครงการ
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตำบลอุโมงค์ และรวบรวมขยะรีไซเคิล
เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ของกลุ่ม รวมถึงอบรมสมาชิกทำน้ำยา
ปรับผ้านุ่ม ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่14 สิงหาคม 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองลำพูน อบรมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาร้าบ้านหนองผำ
ณ บ้านนางบัวเรียว อุ่นเรือนพิงค์ ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่่13 สิงหาคม 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ บูรณาการร่วมกับพัฒนาชุมชน
อำเภอเมืองลำพูน อบรมกลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกแกงบ้านสันริมปิง
ณวัดสันริมปิง หมู่6 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่่11 สิงหาคม 2554 นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 ณ บ้านผู้ใหญ่บ้น หมู่ 14 ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่่10 สิงหาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองลำพูน และ
มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้ประสาน
งานส่งเสริมการเกษตรดีเด่นระดับตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่่ 9 สิงหาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้านเชตวัน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นายชวิน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมอาชีพเร่งด่วนแก่สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชไม่ใช้ดินบ้านเชตวัน หมู่ 7 ตำบล
อุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน โดยนางทวีวรรณ ชำนาญอาสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประสานขอสนับสนุน
วิทยากรฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลำปาง
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 9 สิงหาคม 2554 นายประมวล ไชยนาม นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นางวนิดา สุริยะ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ปี 2554/55 ณ ศาลาเอนกประสงค์ อบต.ป่าสัก
ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 6 สิงหาคม 2554 นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ดำเนินการฝึกอบรม
ฝึกอาชีพแก่กลุ่มมแ่บ้านเกษตรกร เรื่อง การทำน้ำยาเอนกประสงค์
จำนวน 30 ราย ณ เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน

     
   
   
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากพายุนกเตน มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมสูง
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ทั้งหมดต้องขนย้าย
ออกอย่างเร่งด่วน....
     
   
   
วันที่ 1-4 สิงหาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายอิ่นแก้ว โอชาวัฒน์ ตัวแทน
เกษตรกรอำเภอเมืองลำพูน อาสาสามัครเกษตรตำบลอุโมงค์
ร่วมกันออกเยี่ยมและสำรวจน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1-11
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 27 กรฎาคม 2554 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับโรงเรียนศรีสุพรรณ
จัดกระบวนรการเรียนรู้วิเคราะห์การปฏิบัติงานกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นายอำเภอ
เมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตการทำนาด้วยวิธีการ
โยนกล้า โดยศูนย์บริการ ฯ ตำบลป่าสัก อบต.ป่าสัก ร่วมมือกับ
โรงเรียนวัดหนองซิว นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมฯ
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดประชาคมเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนาปี 2554/55 โดยมีเจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาอุโมงค์ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมดำเนินการ ณ ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน
หัวหน้าทีมนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และคณะเจ้าหน้าที่รับการ
นิเทศงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 นายมนตรี ชัยกาญจนกิจ นายอำเภอ
เมืองลำพูน เป็นประธานเปิดงานวันชวนสวนลำไยตำบลหนองช้างคืน
ณ โรงเรียนหนองช้างคืน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนนำทีม
โดย นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง และคณะเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมจัดกิจกรรมประกวดสวนลำไยและลำไยสดช่อ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนร่วมมือกับ
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์
ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความรู้แก่
กลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตร กลุ่มแม่บ้านฯ เยาวชน และ
พลังมวลชนตำบลอุโมงค์-หนองช้างคืน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลอุโมงค์ และวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2554 เดินทาง
ไปทัศนศึกษาดูงานกรุงเทพมหานคร ระยอง และจังหวัดจันทบุรี
ประมวลภาพ
     
   
   

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน
นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับคณะทีมงานช่อง 9
ถ่ายทำสารคีเกษตรกรทำสวนลำไย ณ สวนลำไยตำบลประตูป่า
และกลุ่มวิสาหกิจลำไยเนื้อสีทองตำบลมะเขือแจ้ ประมวลภาพ

     
   
   
วันที่14 กรกฎาคม 2554 นายประจักร์จิตต์ อภิวาท ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และนายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่นักวิชการส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วม
บริการความรู้ให้แก่เกษตรกร ณ บริเวณเทศบาลตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูนประมวลภาพ
     
   
   
วันที่13 กรกฎาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน พร้อมนายปรีชา ใจเฉพาะ นายอนันต์ นาคำ นักวิชการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อลำไย
ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงกำหนดการรับขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2554/55 ในการประชุม กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลอุโมงค์ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจัดประชุมเชื่อมโยงแหล่งเงินทุน
(ธกส.สาขาอุโมงค์) กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยเนื้อ
สีทอง
ตำบลอุโมงค์ ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 4 กรกฏาคม 2554 นายถนอม สุริยะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต นายประสิทธิ์ นำปูนสัก นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อม
นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางจรัสศรี
ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมดู
สถานที่จัดทำกองปุ๋ยจากผักตบชวา หมู่ 5 ตำบลเวียงยอง
     
   
   
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมต้อนรับ
นายสมจิตร จันทร์เที่ยง
นายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นำ
สมาชิกเทศบาลตำบลขี้แหล็ก ผู้นำชุมชน ศึกษดูงานศูนย์บริการฯ
ตำบลอุโมงค์
     
   
   
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน นางวินิดา สุริยะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางจรัสศรี
ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายอภิชัย
ใจต่อ นักวิชการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการบรรยายและ
ถ่ายทอดความรู้ เรื่องกลุ่มยุวเกษตรกรและจัดประชุ่มสภายุว
เกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม หมู่ 5 ตำบลเหมืองจี้
     
   
   
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงานเคหกิจ
เกษตรชำนาญงาน นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
งานสถาบันเกษตรกร(กลุ่มแม่บ้าน) ณ ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 27 มิถุนายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงานเคหกิจ
เกษตรชำนาญงาน นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการบริการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรกรจังหวัด
ลำพูน นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางทวีวรรณ
ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับ
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15, 16
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 10 ตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
   
   
วันที่ 20 มิถุนายน 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นางศรีพรณณ ปื่นคำพิชัย เจ้าพนักงาน
เคหกิจเกษตรชำนาญงาน นางวนิดา สุริยะ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนโครงการ
วิจัยนวัตกรรมองค์กรกับการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกสหวิถีชุมชนยั่งยืน(โขงสาละวิน) หมู่ 6
ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 14 มิถุนายน 2554 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นำสมาชิกยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้าน
เวียงยองและที่ปรึกษา ศึกษาดูงานจุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่ 6 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่ 13 มิถุนายน 2554 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเก็บข้อมูลโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2553/54 ณ วัดศรีบุญชูวังไฮ หมู่ 7
หมู่ 8 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่ 10 มิถุนายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และอาสาสมัครเกษตรตำบล
อุโมงค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลสุขภาวะตำบลอุโมงค์
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี
นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมอาสาสมัครเกษตร
ณ วัดสุวรรณาราม หมู่ 6 ตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 มิถุนายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และอาสาสมัครเกษตรตำบล
อุโมงค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตำบลสุขภาวะตำบลอุโมงค์
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 5 มิถุนายน 2554 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายชัยวัฒน์ อินทรา นายก
เทศมนตรีตำบลเวียงยอง ได้ประชุมชี้แจงและทัศนศึกษา
ดูงานด้านการตลาดไม้ดอกไม้ประดับ ณ กาดคำเที่ยง อ.เมือง
จังหวัดเชียงใหม่
     
   
   
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน พร้อมคณะ เยี่ยมจุดจำหน่ายพืชผักปลอดภัย ตาม
ยุทธศาสตร์เมืองอาหารปลอดภัยจังหวัดลำพูน ณ ตลาดจตุจักร
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพููน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 3 มิถุนายน 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมเยี่ยมและมอบปัจจัยแก่
สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ โครงการตำบลแม่นม
ตำบลริมปิง บ้านพักสมาชิกโครงการสายใยรักฯ
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนายรักเกียรติ จันทรานน์
จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร หฒู่ 3, 5, 7, 8 ตำบลเวียงยอง
     
   
   
วันที่ 1 มิถุนายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบล
เหมืองง่า หมู่ 6 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต นางจำเนียร แสนราชา หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
พร้อมคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่สำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ต้อนรับคณะนิเทศงานจากกรม
ส่งเสริมการเกษตรและสำนักพัฒนาการเกษตร เขต 6 เชียงใหม่
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจำตำบลตำอุโมงค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน มอบกล้าพันธุ์พืชผัก ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เกษตรกรบ้านสันหัววัว หมู่ที่ 8 ตำบลประตูป่า ณ ที่ทำการ
บ้านผู้ใหญ่บ้านสันหัววัว หมู่ 8 ตำบลประตูป่า
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงานเคหกิจ
เกษตรชำนาญงาน ประชุมอบรมสมาชิกโครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัวฯ โครงการตำบลแม่นม ตำบลริมปิง พร้อมมอบ
กล้าพันธุ์พืชผักให้ แก่สมาชิก ฯ ณ หมู่ 5 เทศบาลตำบลริมปิง
     
   
   
วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน พร้อมนางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นายเอนก นันทะพงษ์ ร่วมประชุมกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 8 ตำบลริมปิง
วางแผนการผลิตการจำหน่ายพืชผัก และเข้าพบ ผอ.โรงพยาบาล
ลำพูน เพื่อนำพืชผักปลอดภัยจากสารพิษมาวางจำหน่ายที่
โรงพยาบาลลำพูน และข้อตกลงความร่วมมือจะซื้อขายพืัชผัก
ให้กับโรงพยาบาลลำพูนต่อไป
     
   
   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัด
ลำพูน นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
พร้อมคณะ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน หัวหน้าพัฒนาที่ดิน
จังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน โดยมี นายนิโรจน์
แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมคณะให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 15 พฤษภาคม 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายเอนก นันทะพงษ์
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ ผอ.ศูนย์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยที่ 52 ตรวจเยี่ยม
พร้อมเพื่อคัดเลือกเป็นตำบลต้นแบบ ณ เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน
     
   
   
วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลทุกท่านร่วมกัน
ดำเนินการอบรมให้ความรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ห้องประุชุม
เทศบาลตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
     
   
   
วันทีี่ 3 พฤษภาคม 2554 นางวนิดา สุริยะ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปื่นคำพิชัย
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรำชาญงาน นางอภิญญา โกมลรัตน์
พัฒนาการอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการประชุมศูนย์แปรรูป
ลำไยอบแห้งตำบลหนองช้างคืน โดยมี นายเกรียงไกร ก้อนแก้ว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองช้างคืน เป็นประธานที่ประชุม
ณ วัดหัวฝาย หมู่ 3 ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 นายชวิน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลอุโมงค์ นายนิโรจน์ แท่นงาม รักษาการเกษตร
อำเภอเมืองเมืองลำพูน นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ และคณะกรรมการศูนย์บริการ ฯ
พร้อมสมาชิกตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวด
ศูนย์บริการ ฯ ระดับจังหวัด ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลอุโมงค์ หมู่ 8
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 29 เมษายน 2554 นายสุรพันธ์ ศรีบุรี ปลัดอวุโสอำเภอ
เมืองลำพูน นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และ
คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรระดับ
อำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน
     
   
   

วันที่ 29 เมษายน 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชา
การส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการ
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรัก โดยมีคณะทำงานภาคีเครือข่ายร่วม
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานใน 6 เดือน และได้มอบทุนการ
ศึกษาให้กับ ด.ช.อรรพล ใจยะสัน นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนจักรคำ
คณาทร โดยมีว่าที่ ร.ต.ชินโชติ มะโนชัย เป็นประธานประชุม

     
   
   
วันที่ 26 เมษายน 2554 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัด
ลำพูน เกษตรจังหวัดลำพูน นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชา
การส่งเสริมการเกษตรตำบลริมปิง ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เยี่ยมชมสวนลำไยของ
เกษตรกรนายบุญธรรม ลาพิงค์ หมู่ 8 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง
     
   
   
วันที่ 25 เมษายน 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชา
การส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จากเศษพืชวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง
ลำพูน โดยมีอาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เป็นประธานเปิดอบรม
     
   
   
วันที่11เมษายน 2554 นายสุรพันธ์ ศรีบุรี รักษาการนายอำเภอ
เมืองลำพูน นายนิโรจน์ แท่นงาม รักษาการเกษตรอำเภอเมือง
เมืองลำพูน นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นางสาวเอมลิน พิพัฒน์ภักดี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการผลิต
และรับรองผลผลิตตามโครงการเมืองอาหารปลอดภัย ณ ห้องประุชุม
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 8 เมษายน 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม รักษาการเกษตร
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ นางศรีพรณณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงาน
เคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมพิธีเปิดที่ทำการเทศบาลตำบล
เหมืองง่าแห่งใหม่ หมู่ 2 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 เมษายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โดยมีปลัดเทศบาล
ตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
รอบ 2 ณ ศูนย์บริการ ฯ ตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 เมษายน 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับเกษตรกรจาก
อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มาทัศนศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลอุโมงค์ และเครือข่าย 84 พรรษา ตำบลอุโมงค์
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 เมษายน 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปี 2553/54 รอบ 2 โดยมีปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า
เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาอุโมงค์ ร่วมกับคณะ
กรรมการประชาคมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน เกษตรกร
จำนวน 75 ราย
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 7 เมษายน 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจสุ่มแปลงเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปี 2553/54 รอบ 2 โดยมีปลัดเทศบาลตำบลเหมืองง่า
เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาอุโมงค์ ร่วมกับคณะ
กรรมการประชาคมตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน
ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่28-29 มีนาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม รักษาการ
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนัก
งานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน นางสาวเอมลิน พิพัฒนภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการจัดเวทีการ
ทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชไร้ดิน หมู่ 8 ตำบล
อุโมงค์ ณ อาหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาแลนนอฟซิส ประมวลภาพ
     
   
   
วันที่ 23 มีนาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เกษตรกรระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์
     
     
   
วันที่ 23 มีนาคม 2554 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเกษตรกรระดับตำบล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล
เวียงยอง
     
     
   

วันที่ 22 มีนาคม 2554 นางนงลักษณ์ แสนบัวผัน นวส.ปฏิบัติการ ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรม
ยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ ตำบลประตูป่า
อำเภอเมืองลำพูน คลิก

     
     
   
วันที่ 18 มีนาคม 2554 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูนนายถนอม สุริยะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตการเกษตร นาย นิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน ร่วมประชุมวางแผนการชื้อขายผักปลอดภัยระหว่างกลุ่ม
เกษตรกรผู้ผลิตกับผู้ประกอบการอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   
วันที่ 18 มีนาคม 2554 นายสุรพันธ์ ศรีบุรี ปลัดอวุโสรักษาราชการ แทนนายอำเภอเมืองลำพูน นายนิโรจน์
แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
วิสาหกิจ อำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน
     
   
วันที่ 17 มีนาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
อุโมงค์ประจำเดือนมีนาคม 2554 ณ ศูนย์บริการ ฯ หมู่ 8 ตำบอุโมงค์
     
     
   
วันที่17 มีนาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัวระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน
     
     
   

วันที่17 มีนาคม 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เกษตรกรระดับตำบลโดยปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบลเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน


     
     
   
วันที่15-17 มีนาคม 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตจัดทำเวทีการเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ณ ี่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ ชีวภาพบ้านหลุก หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง
ลำพูน
     
     
   

วันที่15 มีนาคม 2554 เทศบาลตำบลประตูป่าร่วมกับ
ศูนย์บริการฯ ตำบลประตูป่า และโรงพยาบาลชุมชนตำบลประตูป่า จัดทำเวทีเสวนากลุ่มเครือข่ายลำไยอินทีย์ และอาสาสมัครอาชีวอนามัย
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประตูป่า

     
     
   
วันที่12 มีนาคม 2554 เทศบาลตำบลหนองช้างคืน
ร่วมกับศูนย์บริการฯตำบลหนองช้างคืน จัดงานวันดอกลำไยบาน
ปี 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   

วันที่ 1-10 มีนาคม 2554 นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรตำบลเวียงยอง ออกรับขึ้นทะเบียนข้าว
ปี 2553/54 รอบ 2 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1-8 ตำบลเวียงยอง

อำเภอเมืองลำพูน

     
     
   
วันที่ 1-4 มีนาคม 2554 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรตำบลริมปิง ออกรับขึ้นทะเบียนข้าว
ปี 2553/54 รอบ 2 ณ ศูนย์บริการฯ หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง
อำเภอเมือง
ลำพูน
     
     
   
วันที่ 9 มีนาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมมบูรณาการกับศูนย์วิจัย
เกษตรหลวงเชียงใหม่ ออกตรวจแปลงผักของเกษตรกร หมู่ที่ 6
บ้านป่าลาน จำนวน 21 แปลง หมู่ที่ 5 ป่าเห็ว จำนวน 10 แปลง
ซึ่งจะดำเนินการรวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 มีนาคม 2554 จำนวน
แปลงทั้งหมด 100 แปลง
     
     
   
วันที่ 8 มีนาคม 2554 นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าวนา ปี 2553/54 รอบที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1-3 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   
วันที่ 1-3 มีนาคม 2554 นางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรผู้ผลิต
พืชผักตำบลอุโมงค์ จำนวน 16 คน ศึกษาดูงานตามโครงการ
ขับเคลื่อนตลาดพืชผักปลอดภัยกลุ่ม 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ณ จังหวัดอ่างทอง, สุพรรณบุรี
     
     
   
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 นายนิโรจน์ แท่นงาม รักษาการเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดอบรมเกษตรกร
ตามโครงการการผลิตพืชให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุม
สหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554 นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชกาัจังหวัดลำพูน เยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำ/ทำนา 1ไร่
ได้ 1 แสนต่อปี โดยมี นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน นายนิโรจน์ แท่นงาน เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นายชวิน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน ร่วมกิจกรรมงานรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซัง
พืช ณ หมู่ 6 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมงานเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
ตำบลอุโมงค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน ณ ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
     
     
   

วันที่5 กุมภาพันธ์ 2554 นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน นายวีระพันธ์ สุขสามัคคี รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อม คณะเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับ นายกร จาติกวนิจ
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มอบใบ กษ.04 และให้นโยบายแก่
เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2553 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน

     
     
   
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงและมอบใบ กษ.04 ให้แก่ เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 (อุทกภัย)
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
เหมืองง่า
     
   

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 นางสาวจารุณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด ฯ ประจำตำบลเหมืองจี้ และถ่ายทอด
ความรู้เรื่อง การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพืชผัก ณ ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเหมืองจี้ โดย นายนิยม พรมนันท์
ประธานศูนย์บริการ ฯ เป็นประธาน และ พต.ชนินทร พุฒิเศรษฐ์
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ร่วมประชุมด้วย

     
     
   

วันอาทิตย์ ที่30 มกราคม 2554 นายประพัตร์ ปัญญาชาติรักษ์ เลขารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัีดลำพูน สส.ขยัน วิพรหมชัย สส.สถาพร มณีรัตน์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ร่วมประชุมชี้แจงการ
เลือกตั้งสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน โดย นายวีระพันธ์ สุขสามัคคี รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน นำคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าร่วมรับฟัง ฯ

     
     
   
วันที่ 27 มกราคม 2554 นายชวิน คำบุญเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเกษตร
หมู่บ้านและอาสาสมัครเกษตร จำนวน 103 คน ณ ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอุโมงค์ โดยนางทวีรรณ
ชำนาญอาสา นวส.ประจำตำบลประสานงาน
ประมวลภาพ
     
     
   
วันที่ 26 มกราคม 2554 นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อม นายอาทร วงศ์สง่า นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมติดตามงานส่งเสริม การเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่ทุกท่านให้การต้องรับ
     
     
   
วันที่ 19-23 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน รับสมัครผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ วันที่ 21
มกราคม 2554 มีผู้มาสมัครแล้ว จำนวน 141 คน
     
     
   
วันที่ 20 มกราคม 2554 นายวิชิต นันทสุวรรณ ที่ปรึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงาน
ใหญ่ กรุงเทพ ฯ ร่วมกับ นายอนวัช ญาณะรัตน์ ผู้จัดการ ธกส.
สาขาอุโมงค์ จัดเสวนา โครงการลูกค้าสัมพันธ์ โดยนางทวีวรรณ ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วม
เสวนา ณ ศููนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบลอุโมงค์
     
     
   
วันที่19 มกราคม 2554 นางอมรรัตน์ โกพลรัตน์ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมทีมทนายความ ประชุมชี้แจง
เกษตรกรที่กู้เงิน คชก. ตามโครงการผลักดันและเร่งรัดตลาดลำไย
ปี 2543โดยมีนางอวยพร วงค์เชษฐา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   
วันที่18 มกราคม 2554 นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดีมหาวิทยาราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ เยี่ยมร้านค้าสมาชิก
สายใยรักแห่งครอบครัวตำบลอุโมงค์ นำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ฯ
ไปร่วมจำหน่ายในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ฯ โดยนางทวีวรรณ
ชำนาญอาสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
     
     
   
วันที่14 มกราคม 2554 นายวรสิทธิ์ วรพล ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ นายบำรุง สังข์สว่าง เกษตรจังหวัดลำพูน นายวีระพันธ์ สุขสามัคคี รักษาการเกษตรอำเภอเมืองลำพูนมอบเมล็ดพันธ
ุ์ข้าวแก่เกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาต
(อุทกภัย) ปี 2553 ณ สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองลำพูน
     
     
   
วันที่ 6 มกราคม 2554 นายทรงพล อารีย์วงค์ ปลัดอำเภอเมืองลำพูน พร้อมนายวีระพันธ์ สุขสามัคคี และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ปริมาณลำไยอบแห้งเปลือกและอบแห้ง
เนื้อสีทอง ร่วมประชุมพร้อม ออกตรวจสอบปริมาณลำไยอบแห้ง
เปลือกและเนื้อสีทองตำบลต่าง ๆ อำเภอเมืองลำพูน

     
     
   
วันที่ 6 มกราคม 2554 นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการการ ร่วมประชุมสามัญ
ประจำปีของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพตำบลเหมืองง่า โดยมีสมาชิกเข้าร่วม 120 คน ณ ที่ทำการกลุ่ม ฯ ตำบลเหมืองง่า
อำเภอเมืองลำพูน
     
     
     
   
วันที่ 5 มกราคม 2554 นายภุชงค์ โพธิกุฏศัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมคณะต้อนรับกองงานส่วนหน้า
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ ตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมรับเสด็จฯ
ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   


   

ำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติม
เพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสภาเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง
วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ขอให้เกษตรกรนำเอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียนมาขึ้นทะเบียนได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
หรือมีข้อสงสัยโทรติดต่อ 053-510342 ในวัน เวลา ราชการ

สำนักงานเกษตจังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลำพูนรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2553/54 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ขอให้เกษตรกรนำเอกสารประกอบการขึ้น
ทะเบียนมาขึ้นทะเบียนได้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน หรือ
ตามสถานที่เกษตรตำบลนัดหมาย หรือมีข้อสงสัยโทรติดต่อ 053-510342
ในวัน เวลา ราชการ

สำนักงานเกษตอำเภอเมืองลำพูนร่วมกับกรมวิชาการเกษตร
รับต่อทะเบียน GAP ลำไย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนขอเชิญเที่ยวงานลำไยตำบลหนองช้างคืน ณ โรงเรียนบ้านหนองช้างคืน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2553

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลลำไย ผลไม้มหัศจรรย์เมืองลำพูน " 53 ณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553

   

ภาพกิจกรรมอำเภอเมืองลำพูน ......เชิญคลิกชมประมวลภาพ

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา
สำนักงานเกษตรอำเภอลี้
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง

กิจกรรมประจำเดือน

เดือนเมษายน 2553
เดือน พฤษภาคม 2553
เดือน มิถุนายน 2553
เดือน กรกฎาคม 2553
เดือน สิงหาคม 2553
เดือน กันยายน 2553
เดือนตุลาคม 2553
เดือน กุมภาพันธ์ 2554
เดือน มีนาคม 2554
เดือน เมษายน 2554
เดือน พฤษภาคม 2554
เดือน มิถุนายน 2554
เดือน กรกฎาคม 2554
เดือน สิงหาคม 2554
เดือน ตุลาคม 2554
เดือน พฤศจิกายน 2554
เดือน ธันวาคม 2554 เดือน ธันวาคม 2554
เดือน ธันวาคม 2554 เดือน มกราคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webmaster by Nonglak Saenbuaphan And Monsicha Ngenpharang

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ถนนหน้าวัดพระยืน หมู่ 3 ต.เวียงยอง อ.เมือง ลำพูน 51000 โทร./แฟกซ์ 053-510342