ข้อมูลทั่วไป
อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานทางการเกษต
ข้อมูลสถิติการปลูกพืช
แผนงาน/แผนเงิน/แผนฝึกอบรม
แผนปฏิบัติงานประจำสำนักงาน
แผนเยี่ยมเยียนระดับอำเภอ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ(ศพก.)
แปลงใหญ่  อำเภอเมืองลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์
คลังความรู้ (
KM)
ข้อมูลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ข้อมูลกลุ่มยุวเกษตรกร
ข้อมูล
Young Smart Farmer
ข้อมูล Smart Farmer
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
รายงานการประชุมประจำเดือน
งานนโยบาย/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
::: 12 มกราคม 2561  นส.กังสดาล  ชัยยศ  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  เป็นประธานประชุมและทำความ
เข้าใจนำเกษตรกรอำเภอเมืองศึกษาดูงาน ณ ห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกที่นี่
:::  11 มกราคม  2561  นางวิไลพร  โพธิพฤกษ์  นวส.ชำนาญการ  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
กลางโครงการสนับสนุนการพัฒนาครัวเรือนยากจน  คลิกที่นี่
::: 10 มกราคม  2561  นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์  นวส.ชำนาญการพิเศษ  อบรมโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน คลิกที่นี่
:::: 4 มกราคม  2561  นางจรัสศรี  ลังการ์พินธุ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ร่วม
ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ  ณ ศพก.ต.ศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
คลิกที่นี่
:::: 4 มกราคม  2561  นางสาวกังสดาล  ชัยยศ  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  นำคณะข้าราชการในสังกัด
ร่วมอวยพรปีใหม่  2561 แก่ท่านเกษตจังหวัดลำพูน ณ ห้องทำงานเกษตรจังหวัดลำพูนและรับพร
จากเกษตรจังหวัด เพื่อให้เป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
 
 
 
 

 

นางสาวกังสดาล   ชัยยศ
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน

 
       
     


 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
     
           
           
           
           
           
           
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
     

count web page traffic

     

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000  โทร.0-5351-0342 
 http://mueang.doae.go.th