เกษตรอำเภอเมืองลำพูน

นางสาวกังสดาล ชัยยศ

เกษตรอำเภอเมืองลำพูน

เว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้อง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ทา
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง
สำนักงานเกษตรอำเภอป่าซาง
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านธิ
สำนักงานเกษตรอำเภอลี้
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหัวช้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง

 

 
วันที่ 24 กันยายน 257

วันที่ 24 กันยายน 2557 นายนิโรจน์  แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูนร่วมกับสำนักงานเกษตร
จังหวัดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์/ศึกษาดูงาน/กิจกรรมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาอาชีพสู่ความเป็น Smart Farmer ตามผลการวิเคราะห์ศักยภาพตนเอง
วันที่ 23 กันยายน 257

วันที่ 23 กันยายน 2557   นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับเทศบาลริมปิงให้ความรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษแก่กลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  และจ่ายต้นกล้ามะนาว
แก่สมาชิก จำนวน 75 ราย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2557  

นางทรงพร สินธุปี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หว่านผักบุ้ง, ผักกวางตุ้ง, ผักคะน้า และปลูกถั่วฝักยาว เตรียมบ่อเลี้ยงไส้เดือน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเหมืองง่า หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

นายนิโรจน์  แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  นายพันธรัฐ  สิทธิปรุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรและโลจิสติกส์ ณ บ้านไร่ หมู่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

นายนิโรจน์ แท่นงาน เกษตรอำเภอเมืองลำพูน และนางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้เข้าร่วมเวทีเสวนาปองดองสมานฉันท์ เพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชนเพื่อการปฏิรูป
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2557

  นางทรงพร สินธุปี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลำพูนร่วมกับ นายทอง สีธิเขียว อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน บ้านป่าขาม ออกสำรวจและให้คำแนะนำเกษตรกรที่ประสบปัญหาลำไยใบแห้งและผลร่วง ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

นางสาวพรพรรณ์    เลสัก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ประจำตำบลประตูป่า
ร่วมกับเทศบาลตำบลประตูป่าจัดอบรมเรื่องการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ( เห็ดโคนน้อย) แก่เกษตรกร
ตำบลประตูป่า จำนวน 20 คน โดยมี อาจารย์สันต์ชัย  มุกดา  จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นวิทยากร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

นางวิไลพร  โพธิพฤกษ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  นางศรีพรรณ  ปิ่นคำพิชัย  เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน 
ร่วมกับ นางจำเนียร แสนราชา  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ดำเนินการฝึกอบรมโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม
  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลมะเขือแจ้  หมู่ 20  ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน โดยมีเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมอาชีพและกลุ่มแปรรูปลำไยสีทอง เข้ารับการอบรมจำนวน 35 ราย

วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลริมปิงให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานส่งเสริมการผลิตพลังงานชีวภาพใช้ในครัวเรือน จากตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เกษตรกร จำนวน 50ราย  ณ  หมู่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557

วันที่ 21 พฤษภาคม  2557 นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร หลักสูตรฝึกอาชีพเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแป้นวิทยาคม  ณ  หอประชุมโรงเรียนบ้านแป้นวิทยาคม  หมู่ 3  ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ประชุมชี้แจงโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว กิจกรรม แจกปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ผัก ไก่พันธุ์ไข่ เพื่อให้แม่ลูกได้บริโภคอาหารครบถ้วนสมบูรณ์
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านแป้น หมู่ 3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2557   นางสุทิน  ดีอุโมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะเครือข่ายตำบล
สุขภาวะจากจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน และคณะกรรมการวิจัยคณะเกษตรศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 100 ราย   ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลอุโมงค์ หมู่ 8  ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

วันที่ 20 พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูนร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
โดย นางสุภาพร  จอมเมือง นักวิชาการส่งเสริมการเกสรชำนาญการดำเนินการฝึกอบรม
แก่กลุ่มผู้ปลูกลำไยบ้านล่ามช้าง ตามโครงการฝึกอบรมระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองGAP
กลุ่ม จำนวน 20 ราย  ณ  ที่ทำการกลุ่มสหกรณ์บ้านล่ามช้าง หมู่ 3 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 20  พฤษภาคม  2557  นางสุทิน  ดีอุโมงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมกิจกรรมการจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลอุโมงค์  ณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9  ตำบลอุโมงค์
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

นายนิโรจน์   แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ต้อนรับ นางสาวศิริรัตน์  แพรวพราว   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักส่งเสริมการเกษตรเขต 6 จังหวัดเชียงใหม่  ชี้แจงการประเมินสุ่มตรวจแปลง GAP 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ประชุมประจำสัปดาห์เจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการ และ
ชี้แจงรายงาน และโครงการต่างๆตามนโยบายจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557

วันที่ 16  พฤษภาคม  2557   นางทรงพร  สินธุปี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมกลุ่มผู้ผลิตลำไยคุณภาพตำบลเหมืองง่า/แจกปุ๋ยเกล็ด NANCY 20-20-20 ให้สมาชิกที่ได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการฯ และติดตามกิจกรรมปุ๋ยหมักผักสวนครัวโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพ
ตามเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

วันที่ 15 พฤษภาคม  ๒๕๕๗  นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน 
นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนตรวจเยี่ยมแปลงเกษตร
ผสมผสาน นายพิเชษฐ์ มะทะธง  หมู่ที่ 8  บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

วันที่ 14 พฤษภาคม  2557  นายพันธรัฐ  สิทธิปรุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ อบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557   กิจกรรม การจัดเวทีเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  ครั้งที่ 3 ณ ที่ทำการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะเขือแจ้
หมู่ 1 ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

วันที่ 14  พฤษภาคม  2557   นางทรงพร  สินธุปี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับคณะทำงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพเศรษฐกิจพอเพียงตำบลเหมืองง่า ประชุมวางแผน/ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม   ณ  เทศบาลตำบลเหมืองง่า หมู่ที่ 2  ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

วันที่ 14  พฤษภาคม  2557  นายชาญณรงค์  วงศ์ฝั้น   
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
เพื่อตรวจเยี่ยมการประกวดสวนลำไยนอกฤดู บ้านทุ่งยาว  หมู่ 11  ตำบลศรีบัวบาน
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน          
วันที่ 7 พฤษภาคม 2557

วันที่ 7  พฤษภาคม  2557  นางสุทิน  ดีอุโมงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมงานโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้ประสานพลังแผ่นดิน
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 80 ราย  ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้านฮ่องกอก หมู่ 4 ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  โดยมีนางอรวรรณ ขว้างจิตร  รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

วันที่ 6  พฤษภาคม  2557  นางสาว  จารุณี  ศรีสวัสดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประจำตำบลเหมืองจี้ ได้สำรวจข้อมูลและดำเนินการสุ่ม  GPS  แปลงลำไยของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย
ในตำบลเหมืองจี้ ร่วมกับ คณะกรรมการศูนย์ฯ และ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  จำนวน  14  หมู่บ้าน
วันที่ 30 เมษายน 2557

วันที่ 30 เมษายน ๒๕๕๗  นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับเทศบาลตำบลริมปิงเปิดโครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตหมู่บ้านเพื่อการเรียนรู้(WiFi)  ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 5  ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 29 เมษายน 2557

วันที่ 29 เมษายน 2557
 นายพันธรัฐ  สิทธิปรุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2557 กิจกรรมการจัดเวที
เรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3  ตัน ห้แก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน
บ้านมะเขือแจ้ โดยมี นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธาน
และมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และนางจรัสศรี  ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการจัดเวทีแก่สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านมะเขือแจ้ หมู่ 1 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 29 เมษายน 2557

วันที่ 29 เมษายน 2557    นายดำรง  พรหมเมตจิต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ออกจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานข้อมูลลำไยและจับพิกัด GPS  ณ  สวนลำไยเกษตรกร หมู่ 5 บ้านศรีชุมและ
หมู่ 7  บ้านร่องส้าว  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 28 เมษายน 2557

วันที่ 28 เมษายน ๒๕๕๗   นางทรงพร  สินธุปี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ
อาสาสมัครเกษตรตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน  จัดเก็บฐานข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกลำไย ปี 2557 และออกสำรวจพิกัด GPS ตามระบบงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ MRCF
ในกลุ่มสินค้าลำไย ณ  แปลงสวนลำไย หมู่ 7 บ้านป่าแขม  ตำบลเหมืองง่า  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 25 เมษายน 2557

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลริมปิงประชุมถอดบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตำบลริมปิง
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 เมษายน 2557

วันที่ 24 เมษายน 2557  นางกอบแก้ว  ไสยวงศ์  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เกษตรตำบล
หนองช้างคืน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพิกัด GPS แปลงลำไย และ จัดเก็บข้อมูล GPPแปลงผัก
เกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างคืน  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 24 เมษายน 2557

วันที่ 24  เมษายน  2557   นางสุทิน  ดีอุโมงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
นำกลุ่มปลูกผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์ร่วมจำหน่ายผักปลอดภัย ในงาน “วันเทศบาลตำบลอุโมงค์”  
ณ  ปิงห่าง หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์   อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 
วันที่ 22 เมษายน 2557

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา๐๙.๓๐ น.  นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางจรัสศรี  ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการให้คะแนนการประกวดแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดลำพูน   ณ  ศาลาเอนกประสงค์ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่สารป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมี นายบุญฤทธิ์ ทาใจ ผู้ใหญ่บ้าน นางกิ่งทอง มณีเหล็ก ประธาน
แม่บ้านเกษตรกรให้การต้อนรับ โดยมีท่านพระครูกิติปริยัตินิเวศน์ ที่ปรึกษากลุ่มมาร่วม
การประกวดในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 22 เมษายน 2557

วันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๕๗  นายประมวล  ไชยนาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ดำเนินการประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลและบันทึกพิกัด GPS แปลงปลูกลำไย  ณ  ห้องประชุม
องค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าสัก  หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 21 เมษายน 2557

วันที่ 21  เมษายน  2557   นางสุทิน  ดีอุโมงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสารตกค้างในพืชผักผลไม้  
ณ  ห้องประชุมเทศบาล ตำบลอุโมงค์  หมู่ที่ 5  ตำบลอุโมงค์   อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน 
วันที่ 21 เมษายน 2557

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลริมปิง ณ ที่ทำการศูนย์บริการ ฯ หมู่ที่ 5  ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 21 เมษายน 2557

วันนี้ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ ร่วมจัดเตรียมสถานที่พร้อม
นางกิ่งทอง มณีเหล็ก ประธานกลุ่ม และสมาชิกแม่บ้านเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มเพื่อต้อนรับ
คณะกรรมการ การประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแม่สารป่าขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
วันที่ 21 เมษายน 2557

วันที่ 8  เมษายน  2557   นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  ดำเนินการประชุม
ประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการ ผลการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติต่อไป
วันที่ 20 เมษายน 2557

วันที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับผิดชอบตำบลเวียงยอง ร่วมงานผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงยอง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงยอง หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายรักเกียรติ ศิริจันทรานนท์ นายกเทศบาลตำบลเวียงยอง เป็นประธานเปิดงาน
วันที่ 17 เมษายน 2557

วันที่ 17 เมษายน 2557 คณะข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมรดน้ำดำหัวเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เมษายน 2557

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจรัสศรี  ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดลาบหมู ของแม่บ้านเกษตรกร ในงานผ้าทอและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเวียงยอง ปี ๒๕๕๗  ณ  สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 11 เมษายน 2557

วันที่ 11  เมษายน  2557   สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน นำโดยนายนิโรจน์ แท่นงาม
เกษตรอำเภอเมือลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนเมืองหละปูน ณ ห้องประชุม
ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน มีท่านนายอำเภอเมืองลำพูน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  โรจนโสทร  เป็นประธาน
วันที่ 10 เมษายน 2557

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ได้ไปร่วมประชุมชี้แจง แนะนำ การเตรียมข้อมูล
ในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านแม่สารป่าขาม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 10 เมษายน 2557

วันที่ 10  เมษายน  2557  นางสุทิน ดีอุโมงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ ออกสำรวจพื้นที่การเกษตร
ที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 9 เมษายน 2557

วันที่ 9  เมษายน  2557  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
การอาชีพจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)  อบรมเกษตรกรหลักสูตร เกษตรผสมผสาน  แก่เกษตรกร ตำบลเหมืองจี้ หนองหนาม และบ้านแป้น  จำนวน 75  ราย   ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองจี้  หมู่ที่ 14  ตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 9 เมษายน 2557

วันที่ 9 เมษายน 2557   นางทรงพร  สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาล
ตำบลเหมืองง่า จัดประกวดส้มตำลีลา ในงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง  ณ เทศบาลตำบลเหมืองง่า หมู่ที่ 2   อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 8 เมษายน 2557

วันที่ 8  เมษายน  2557   นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  ดำเนินการประชุม
ประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการ ผลการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบและปฏิบัติต่อไป
วันที่ 4 เมษายน 2557

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม  2557   เวลา 09.00น.  นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบ และการศึกษาตามอัธยาศรัย อำเภอเมืองลำพูน ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพลำไยฯ ให้เกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม 
ณ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 3 เมษายน 2557

วันพฤหัสบดีที่ ๓  เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต แทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่น
และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.) ที่มีผลงานดีเด่น
ประจำปี ๒๕๕๗ มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายมนู ศรีประสาท ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พันจ่าอากาศเอกอุดร อินน้อย และ
ผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่น นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ และศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลริมปิง บ้านเจดีย์ขาว หมู่ที่ ๕ พร้อมดูจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี การจัดไร่นาแบบผสมผสาน และการปลูกพืชผักปลอดภัย

วันที่ 3 เมษายน 2557

วันพฤหัสบดีที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายถนอม สุริยะ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต แทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล(ศบกต.)ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายมนู ศรีประสาท
ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พันจ่าอากาศเอกอุดร อินน้อย และผู้แทนสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลำพูน นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่น
นางสุทิน ดีอุโมงค์ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอุโมงค์ พร้อมดูจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอุโมงค์ และศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ ตำบลอุโมงค์

วันที่ 2 เมษายน 2557

วันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายถนอม สุริยะ หน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
แทนเกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล(ศบกต.)ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
นายมนู ศรีประสาท ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน พันจ่าอากาศเอกอุดร อินน้อย
และผู้แทนสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
ดำเนินการคัดเลือกเกษตรตำบลดีเด่น นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียงยอง
ชั้น ๒ อาคารเทศบาลตำบลเวียงยอง พร้อมดูจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้านเกษตรพอเพียงการผลิตลำไย
คุณภาพโดยผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกลำไย
วันที่ 2 เมษายน 2557

วันที่ 2  เมษายน  2557   นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน  ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรอำเภอดีเด่น สำนักงาน
เกษตรอำเภอดีเด่น ปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2557

วันที่ 1  เมษายน 2557  นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำบริษัทเอกชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำไปส่งเสริมและแนะนำแปลงผัก หมู่ที่ 9  ตำบลริมปิง   
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 28 มีนาคม 2557

วันที่ 28  มีนาคม  2557    นางสุทิน  ดีอุโมงค์   นางทรงพร สินธุปี   นางสาวพรพรรณ เลสัก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการจัดกระบวน การเรียนรู้การผลิตผัก
ปลอดภัยและGAPจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่
มาตรฐาน ( พืชผัก) ปี 2557  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอุโมงค์
หมู่ที่ 8 บ้านไร่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 27 มีนาคม 2557

วันที่ 27   มีนาคม  2557    นายประมวล   ไชยนาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการอบรมเกษตรกรโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหลุม หมู่ที่ 10 
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน จำนวนสมาชิก 20 ราย  จำนวนการผลิต 4,000 ก้อน งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก จำนวน 20,000 บาท
วันที่ 25 มีนาคม 2557

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิโรจน์ แท่นงาน เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน  เป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตำบลเวียงยอง เข้าร่วมเวทีชุมชนเพื่อค้นหาจุดสาธิตการเกษตร ณ จุดสาธิตการปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดสารพิษ
หมู่ที่ ๗ บ้านศรีบุญชูวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   
วันที่ 25 มีนาคม 2557

25  มีนาคม  2557   นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  ดำเนินการประชุม
ประจำสัปดาห์เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน เพื่อแจ้งข้อราชการ ผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ

วันที่ 25  มีนาคม 2557  นางสุทิน  ดีอุโมงค์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน  จำนวน 80 ราย
ศึกษาดูงาน เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง  ณ  จุดสาธิต 84 ครัวเรือน บ้านเชตวัน  หมู่ที่  7  ตำบลอุโมงค์ 
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 24 มีนาคม 2557

นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นางสุทิน ดีอุโมงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกร
บ้านสบปะ หมู่ที่ 9 ตำบลริมปิง และบ้านป่าเส้า หมู่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จำหน่ายผัก
ปลอดภัย งาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชผักปลดภัย พืชผักอินทรีย์ของดีตามรอยวิถีคนเมือง
ลำพูน”  ณ  ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน ในงานมีกิจกรรมการประกวดสวนพืชผักสวนครัว
สวนครัวและพืชผักผักสวนครัวในภาชนะ  ซึ่งมีผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายแก่ผู้ร่วมงานมากมาย
วันที่ 23 มีนาคม 2557

วันอาทิตย์ ที่ 23  มีนาคม 2557  นายพันธรัฐ  สิทธิปรุ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนปรับปรุงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองสันป่าเหียง (ตราถุงทอง)  หมู่ 7  ตำบลมะเขือแจ้ เพื่อต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด วันที่ 24 มีนาคม  2557  ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองสันป่าเหียง (ตราถุงทอง)  หมู่ 7 ตำบลมะเขือแจ้  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 23 มีนาคม 2557

วันอาทิตย์ ที่ 23 มีนาคม  2557   นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งกลาง
สมาชิกสภาจังหวัดลำพูน (ส.ว) และคณะกรรมการเลือกตั้งกลางสมาชิกสภาจังหวัดลำพูน 
ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน  อำเภอ เมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 22 มีนาคม 2557

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ไปเยี่ยมและติดตามแปลงสาธิต การปลูกข้าว
โดยใช้เครื่องยอดไทยประดิษฐ์ แปลงข้าวนายสุขแก้ว อินทร์แสง อาสาสมัครเกษตรบ้านศรีบุญชูวังไฮ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน อายุข้าวได้ ๑ เดือน ๒๐ วัน
วันที่ 21 มีนาคม 2557

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมกับนางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงานสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน ร่วมงานสุขภาพดี วิถีพอเพียง บ้านใหม่วังไฮ หมู่ที่ ๘ ตำบลเวียงยอง อำเภอ
เมืองลำพูน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเวียงยอง ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การปฏิบัติดูแลลำไยและศัตรูข้าว การแปรรูปข้าวกล้องหอมนิล ตลอดจนมีการแสดงการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า พืชผัก ผลไม้ปลอดภัย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร นายอำเภอเมืองลำพูน
เป็นประธานเปิดงาน
วันที่ 20 มีนาคม 2557

วันที่ 20 มีนาคม 2557  เวลา 13.30 น.  นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลริมปิงประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการขุดลอกลำเหมือง เพื่อรับทราบปัญหาเรื่องน้ำ  ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลริมปิง และสมาชิกเทศบาลตำบลริมปิง   เข้าร่วมประชุมโดยมี นายอเนก  มหาเกียรติคุณ  นายกเทศบาลตำบลริมปิงเป็นประธานการประชุม 
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 5  ตำบลริมปิง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 20 มีนาคม 2557

วันที่ 20 มีนาคม 2557  นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นางกอบแก้ว  ไสยวงค์ 
นายดำรง พรหมเมตจิต  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  เยี่ยมจุดสาธิต เกษตรผสมผสาน
สวน  นายพิเชฐ  มะทะธง  หมู่ที่ 8  ตำบลริมปิง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 20 มีนาคม 2557

วันที่ 20  มีนาคม  2557  นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ออกเยี่ยมจุดสาธิตสวนผักปลอดภัยจากสารพิษ นายศรีหมื่น   ดวงไทย เกษตรกรหมู่ 5  ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
วันที่ 20 มีนาคม 2557

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ได้ไปร่วมจัดเตรียมการจัดงานหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย หมู่ที่ ๘ บ้านใหม่วังไฮ ศูนย์บริการฯตำบลเวียงยองได้ออกบริการเกษตรกรในงานนี้ด้วย โดยงานดังกล่าวจัดในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เปิดงานเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีนายอำเภอเมืองลำพูน ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร มาเป็นประธานเปิดงาน
วันที่ 20 มีนาคม 2557

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ได้ไปร่วมกับชลประทานจังหวัดลำพูนประชุมชี้แจง
และประชาสัมพันธ์แหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานก่อสร้างแหล่งน้ำตามรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ บ้านวังไฮ ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
วันที่ 20 มีนาคม 2557

วันที่ 20 มีนาคม 2557  นายนิโรจน์  แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางศรีพรรณ  ปิ่นคำพิชัย
เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองลำพูน โดยมี นายพันธ์ศักดิ์  สมเปาจี  ปลัดอวุโส เป็นประธาน  ณ  ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
           วันที่ 17 มีนาคม 2557

นายนิโรจน์   แท่นงาม  เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  ประชุมประจำสัปดาห์  เจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน   เพื่อแจ้งข้อราชการ และชี้แจงรายงาน และโครงการต่างๆ ตามนโยบายจังหวัด และกรมส่งเสริมการเกษตร  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน
วันที่ 14 มีนาคม 2557

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557  นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม
เกษตรกรโครงการผลิตลำไยให้มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย อำเภอเมืองลำพูน จำนวน เงิน 150,000 บาท  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเกษตรจังหวัดลำพูน  ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย  ปัญญาสิทธิ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการผลิตลำไย
เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการตลาด มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 8 ตำบล รวม 200 คน
วันที่ 13 มีนาคม 2557

วันที่ 13  มีนาคม  2557   นางทรงพร  สินธุปี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ
นางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ประชุม
กลุ่มและจัดเก็บข้อมูล ทะเบียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านหัวยาง ตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวยาง หมู่ 9 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน
วันที่ 13 มีนาคม 2557

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน ได้ร่วมกับนายบุญฤทธิ์ ทาใจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ บ้านแม่สารป่าขาม ตำบลเวียงยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ นันติตา อาสาสมัครเกษตร ได้ตรวจเช็คข้อมูล และมอบสมุดทะเบียนเกษตรกร แก่เกษตรกร ๒๖ ราย
วันที่ 13 มีนาคม 2557

นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลำพูน ร่วมกับศูนย์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอบรมเกษตรกรโครงการ
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัย เกษตรกร 8 ตำบล จำนวน 200 ราย
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ สมเปาจี ปลัดอาวุโส
เป็นประธานในพิธีการเปิดฝึกอบรมดังกล่าว 
วันที่ 13 มีนาคม 2557

วันที่ 13  มีนาคม  2557  นางจำเนียร แสนราชา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายอนันต์ จุลธง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน และนางศรีพรรณ ปิ่นคำพิชัย, นางสุทิน ดีอุโมงค์ และนางทรงพร สินธุปี สำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลำพูน ร่วมจัดการอบรมกลุ่มยุวเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกร
( 1 อำเภอ1 กลุ่มยุวเกษตรกร) ปี2557 ณ โรงเรียนบ้านฮ่องกอก หมู่4 ตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน  ตำบลอุโมงค์  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 มีนาคม 2557

วันที่ 12 มีนาคม 2557  นางนิตยา  ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับเทศบาลตำบลริมปิงประชาคมทำแผนพัฒนาตำบล  หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก  ตำบลริมปิง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  โดยมี นายกเอนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศบาลตำบลริมปิง เป็นประธาน

วันที่ 12 มีนาคม 2557

วันที่ 12  มีนาคม  2557  นางทรงพร  สินธุปี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองง่าจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560)
ณ วัดบ้านป่าขาม หมู่ที่ 5  และตอนบ่าย   ณ  ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแขม  หมูที่ 7  ตำบลเหมืองง่า
อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มีนาคม 2557

วันที่ 11  มีนาคม  2557  นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางทรงพร  สินธุปี
นส.จารุณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปี2557 หลักสูตร การผลิตพืชผักสมุนไพรแบบผสมผสาน   ณ  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลำพูน ( พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ตำบลศรีบัวบาน  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มีนาคม 2557

นายอนันต์  นาคำ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดลำพูน นำโดย นายถนอม สุริยะ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการเกษตร ออกวัดความสูงต้นลำไย สวนลำไยเกษตรกรตามกระบวนการ MRCF บ้านสันมะนะ  หมู่ที่ 6  ตำบลต้นธง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัด ลำพูน  เกษตรกรเข้าร่วมโครงการลำไยในฤดู จำนวน 40 ราย

วันที่ 11 มีนาคม 2557

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางจรัสศรี ลังการ์พินธุ์  นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายพรเทพ อรุณโรจนวุฒิ เจ้าหน้าจากสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง นายเสกสรร สาคร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง ได้จ่ายสมุดทะเบียนเกษตรกร จำนวน ๒๙ คน ณ ศาลา SML หมูที่ ๔ บ้านแม่สารบ้านตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มีนาคม 2557

วันที่ 11  มีนาคม 2557 นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ร่วมกับเทศบาลตำบลริมปิง   ดำเนินการโครงการเทศบาลพบประชาชนและประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนา หมู่ที่ 2 ตำบลริมปิง  อำเภอเมืองลำพูน  โดยมีนายกเอนก มหาเกียรติคุณ เป็นประธาน

วันที่ 10 มีนาคม 2557

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๗.๓๐ น.   นางจรัสศรี ลังการพินธุ์ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ไปเยี่ยม เกษตรกรผู้ปลูกผัก
ปลอดภัยจากสารพิษ ของนายสุขแก้ว  อินทร์แสง  อาสาสมัครเกษตร  คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์บริการ ฯ ตำบล เวียงยอง ณ แปลงสวนบ้านศรีบุญชูวังไฮ หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 7 มีนาคม 2557

วันที่ 7  มีนาคม  2557  นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน
นางทรงพร  สินธุปี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมงานคลินิกแก้จน นำเสนออาชีพเพื่อเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 6 มีนาคม 2557

นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางสุทิน ดีอุโมงค์ นางทรงพร สินธุปี นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์จัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตและการจัดการ (ไผ่) ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 5 มีนาคม 2557


นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน นางนิตยา ประเสริฐวิทยากิจ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมประกวดอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านดีเด่น
ระดับประเทศ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลริมปิง หมู่ที่ 5 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 3 มีนาคม 2557

นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลำพูน ประจำเดือนมีนาคม 2557 เพื่อแจ้งข้อราชการ และการดำเนินงานโครงการ
ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตราฐาน GAP ปี2557 เกษตรกรตำบลริมปิง ตำบลบ้านแป้นและตำบลเวียงยอง รวม 6 0ราย ณ.ศูนย์บริการตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน 

นายนิโรจน์   แท่นงาม   เกษตรอำเภอเมืองลำพูน  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน  ร่วมกันทำกิจกรรม  5  ส    ณ  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

นายนิโรจน์ แท่นงาม เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมทีมงาน อบรมโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี2557 กิจกรรม พัฒนาสินค้าเกษตรมาตรฐานไม้ผล( ลำไย) และศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า เมืองลำพูน วันที่26-27 กพ.57 เกษตรกร100 ราย

ศึกษาดูงาน การผลิตลำไยให้มีคุณภาพดี ปี 2557. โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน( ไม้ผล) 27/2/57 ณ สวนลำไยเกษตรกร ม.9 ต. เหมืองง่า อ. เมืองลำพูน

นางสาวพรพรรณ์   เลสัก  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ปฏิบัติการ  ประจำตำบลประตูป่า  ร่วมกับเทศบาลตำบลประตูป่า  ประชุม และประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรปี 2558-2560  หมู่ที่  5  ตำบลประตูป่า  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

คณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน   สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน  ได้ดำเนินการตัดสินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  นำโดย นางจรัสศรี  ลังกาพินธุ์   นางทรงพร   สินธุปี  นางศรีพรรณ  ปิ่นคำภิชัย  ได้เยี่ยม ตรวจเอกสาร และกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ตำบลหนองหนาม  มะเขือแจ้  และอุโมงค์  ณ  ที่ทำการกลุ่มฯ  เพื่อนำกลุ่มฯที่ได้ระดับอำเภอส่งประกวดระดับจังหวัดต่อไป 
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

 

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

224 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัทพ์ - โทรสาร (053) - 510342 E-mail : Monsikan0a@hotmail.com

ผู้ดูแลเว็บไซต์ นางมนสิชา เงินฝรั่ง